Sąlygos ir taisyklės

Aktuali Taisyklių redakcija 2023-09-12

PREKIŲ PIRKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO E-PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

 1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – MB „Violetaeshop”, juridinio asmens kodas 306265535, registracijos adresas Karmazinų g. 6, LT-10259, Vilnius, tel. nr. +370 65 999 006, el. p. info@violetaeshop.com.

1.2. E-parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.violetaeshop.com.

1.3. Pirkėjas – 1) fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais), 2) Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais); 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Taisyklės – šios taisyklės, kurios nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarkos, šalių atsakomybės bei kitas su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu e-parduotuvėje susijusias nuostatas.

1.5. Šalys / Šalis – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu arba atskirai.

1.6. Prekės / paslaugos – visa, kuo prekiaujama E-parduotuvėje. Toliau Taisyklėse nurodomos „Prekės“ apima ir paslaugas, kai E-parduotuvėje parduodamas prekės ir paslaugos, nebent Taisyklėse nurodyta kitaip.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1 Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas E-parduotuvėje.

2.2. Tam, kad galėtų naudotis E-parduotuve ir joje įsigyti prekes ir paslaugas, Pirkėjas turi sutikti su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą ir sutikimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis. Įsigydamas prekes ir paslaugas E-parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Jeigu Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje.

2.3. Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino su Taisyklėmis ir jas suprato, taip pat patvirtina, kad Pirkėjas atitinka Pirkėjo sąvokoje nurodytą apibrėžimą.

2.4. Pardavėjas suteikia Pirkėjui galimybę išsirinkti ir užsakyti (pateikiant Prekių užsakymą), taip pat sudaryti Sutartį dėl Prekių pirkimo E-parduotuvėje, kuri pasiekiama 7 (septynias) dienas per savaitę.

2.5. E-parduotuvėje prekyba vykdoma ir nupirktos Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.6. Pardavėjas pasilieka teisę vykdyti tik tuos patvirtintus Prekių užsakymus, kuriuose teisingai ir tiksliai pateikti Prekių užsakymo bei kiti Prekių įsigijimui ir (ar) pristatymui reikalingi duomenys (įskaitant Prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kt.), taip pat jeigu Pardavėjas nenustato Pirkėjo sukčiavimo požymių (įskaitant tinklapio apsaugos pažeidimo, tinklapio sistemos naudojimo ne pagal paskirtį, svetimo Kliento prisijungimo vardo ir slaptažodžio panaudojimo arba apsimetinėjimo kitu asmeniu).

2.7. Pardavėjas raštu gautas pretenzijas, paklausimus, informaciją apie šių Taisyklių pažeidimus išnagrinėja per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

2.8. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti Taisykles savo nuožiūra. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo E-parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

 1. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. E-parduotuvėje apsipirkti gali registruoti (susikūrę Paskyrą ir prisijungę prie Paskyros, įvedant savo el.pašto adresą ir slaptažodį) ir neregistruoti (Svečio teisėmis, tačiau Prekių užsakymo patvirtinimo formoje vadovaudamiesi E-parduotuvės priemonėmis pateikę asmeninę informaciją) vartotojai.

3.2. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo. Pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta, kai: i) Pirkėjas pateikia užsakymą suformuodamas prekių krepšelį pagal Pardavėjo nurodytas instrukcijas, ii) Pirkėjas pasirenka pristatymo arba pasiėmimo būdą, (iii) Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą, ir (iv)

3.3. Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir / ar atsiųsdamas užsakymo informaciją bei patvirtinimo pranešimą (el. paštu) ir / ar PVM sąskaitą faktūrą, t.y. kai Pirkėjas gauna automatiniu būdu sugeneruotą Pardavėjo elektroninį pranešimą tema „Violetaeshop.com užsakymo patvirtinimas“ (ar analogišką pranešimą).

3.4. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali užsakyti prekių. Pirkėjas suformuoti krepšelį gali tik tada, kai sutinka su Taisyklėmis.

3.5. Kartu su Pirkėjo E-parduotuvėje pateiktu Prekių užsakymu šios Taisyklės ir kitos Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir pardavėjo sutaryta Sutartimi, kuri abiems Sutarties Šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

3.6. Pardavėjas turi teisę siųsti ar parodyti Pirkėjui ir kitus tarpinius pranešimus iki pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, pavyzdžiui, apie reikalingą atlikti mokėjimą arba patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas.

3.7. Pirkėjo galimybė atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties aptariama šių Taisyklių 10 skyriuje.

 1. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti E-parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo nurodymų bei instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.2. Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos įsigyjant prekes E-parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas taip pat turi teisę grąžinti ir / ar pakeisti nekokybiškas ir / ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis.

4.4 Pirkėjas taip pat turi kitas Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pirkėjas turi pareigą sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo Pirkėjui kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį), taip pat apmokėti prekių grąžinimo išlaidas, jeigu jos tenka Pirkėjui.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes pagal pasirinktą prekių pristatymo būdą. Tokiu atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą prekes pasiimant iš Pirkėjo nurodytos prekių atsiėmimo vietos, Pirkėjas įsipareigoja tai padaryti per Pardavėjo nustatytą terminą.

5.3. Pirkėjas turi pareigą apžiūrėti ir patikrinti prekes jas priimdamas. Tokiu atveju, jeigu Pirkėjas pastebi prekių iš E-parduotuvės siuntos apgadinimą, aiškiai matomus prekių defektus ir kitokį prekių neatitikimą prekėms, kurias Pirkėjas užsakė, Pirkėjas turi informuoti apie tai Pardavėją. Apie prekių kokybės trūkumus Pirkėjas Pardavėją turi informuoti el.p. info@violetaeshop.com arba tel. nr. +370 65 999 006.

5.4. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti E-parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam e-parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti E-parduotuve. Pirkėjas turi pareigą naudoti E-parduotuvę tik teisėtiems tikslams.

5.5. Sukūręs E-parduotuvėje savo Paskyrą, Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@violetaeshop.com.

5.6. Pirkėjas taip pat turi pareigą laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 1. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1. Pardavėjas turi teisę bet kada, savo nuožiūra, be Pirkėjo įspėjimo, laikinai sustabdyti ar nutraukti E-parduotuvės veiklą. Laikinai sustabdžius E-parduotuvės veiklą, Pirkėjų atlikti užsakymai yra pabaigiami vykdomi, tačiau nuo Pardavėjo nustatytos laikino sustabdymo ar veiklos nutraukimo dienos nauji užsakymai nebėra priimami.

6.2. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju, jeigu Pardavėjui kyla neaiškumų dėl užsakymo ar reikalinga patikslinti Pirkėjo informaciją tam, kad Pardavėjas galėtų tinkamai įvykdyti užsakymą.

6.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą Taisyklių numatytomis sąlygomis ir tvarka.

6.4. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 1. PARDAVĖJO PAREIGOS

7.1. Pardavėjas turi pareigą gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose ir E-parduotuvės Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjui pagal Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą, arba paruošti prekes atsiėmimui, jei pasirinktas šis prekių pristatymo būdas.

7.5. Taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.6. Negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienas.

 1. PREKIŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO UŽ PREKES TVARKA

8.1. Visos E-parduotuvėje parduodamų prekių kainos nurodytos eurais ir apima mokesčius, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (PVM) ir kitus mokesčius (jeigu jie taikomi).

8.3. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis E-parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį.

8.5. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma E-parduotuvėje.

8.4. Prekėms gali būti taikomos nuolaidos, kurios yra nesumuojamos, išskyrus atvejus, kai konkrečios nuolaidos ar akcijos taisyklės numato kitaip ir tai aiškiai nustatyta bei skelbiama E-parduotuvėje ar arba bet kuriame Taisyklių dokumente.

8.5. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių.

8.6. Perkant prekes E-parduotuvėje atsiskaityti galima E-parduotuvėje nurodytais būdais, kurie išvardinti šių Taisyklių 8.7 punkte.

8.7. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti ir įsigyti prekes iš E-parduotuvės, už jas atsiskaito tokiu būdu:

8.7.1. Išankstinio apmokėjimo už Prekes (t.y. iki Prekių pristatymo ir perdavimo Pirkėjui) būdu, naudojantis elektronine mokėjimų paslauga per atsiskaitymo partnerio Montonio sistemą ar kitas Pardavėjo patvirtintas ir E-parduotuvėje skelbiamas sistemas.

8.7.2. Apmokėjimas mokėjimo (kredito arba debetine) kortele arba PayPal (tarptautinė atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis) sistema.

8.8. Atsiskaitydamas už Prekes Išankstinio apmokėjimo už Prekes 8.7.1 ir 8.7.2 punktuose numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes nedelsiant. Tik gavus mokėjimų operatoriaus patvirtinimą apie Pirkėjo apmokėjimą už Prekes, pradedamas formuoti Prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas, nurodytas šių taisyklių 9.2 punkte.

8.9. Pirkėjui neįvykdžius pareigos atsiskaityti už Prekes, bus laikoma, kad Pirkėjas atsisako Sutarties ir Pardavėjas neturi Pirkėjui jokių įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties. Dėl to Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs šių Taisyklių 8.7.1 ir 8.7.2 punktuose numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekių užsakymo E-parduotuvėje pateikimo.

8.7. Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros – Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo paskyroje, iš kurios Pirkėjas jas gali atsisiųsti ir / ar atsispausdinti. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.

 

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

9.1. Pardavėjas siūlo pirkti Prekes E-parduotuvėje su pristatymu Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tuo atveju, jeigu atskiru Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu, Prekės pristatomos už Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos ribų, pats Pirkėjas bus atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokiais importo, muito, PVM ir kitais mokesčiais, jeigu jie taikomi.

9.2. Jeigu E-parduotuvėje ir (ar) Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame Prekių užsakymo patvirtinime (pagal Taisyklių 3.2 ir 3.3 punktą Prekių užsakymo patvirtinimas atliekamas tada, kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą) nėra nurodyta kitaip, Prekės parengiamos per 1-5 darbo dienų laikotarpį perduoti Pirkėjui per siuntų gabenimo tarnybas. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais (įskaitant, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių) Prekių pristatymas gali vėluoti. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti kitą Pirkėjui tinkantį Prekių pristatymo terminą arba atšaukti Prekių užsakymą, jei Pirkėjas to pageidauja. Bet kuriuo atveju, kai Pirkėjas yra Vartotojas, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti jam Prekę ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.

9.3. Prekių pristatymo Pirkėjui terminas yra pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo patvirtinimo (šių Taisyklių 3.2 ir 3.3 punktai).

9.4. E-parduotuvėje siūlomas šis prekių pristatymo (atsiėmimo) būdas: Pardavėjo teikiama Prekių pristatymo paslauga per pasitelktą savitarnos siuntų terminalą (LP, DPD, Venipak, Omniva ir kt.), tokiu atveju Pirkėjui atsiimant prekes savarankiškai;

9.5. Prekių užsakymo pateikimo metu Pirkėjas įsipareigoja pasirinkti ir nurodyti tikslų Prekių atsiėmimo (pristatymo) būdą bei Prekių pristatymo adresą.

9.6. Taikytinos Prekių pristatymo išlaidos (jeigu taikomas ir (ar) taikomas priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto Prekių perdavimo būdo) nurodomos ir pateikiamos Pirkėjui E-parduotuvėje Prekių užsakymo metu.

9.7. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma E-parduotuvėje.

9.8. Jeigu Pirkėjas pasirenka prekių atsiėmimą Pardavėjo nurodytoje vietoje ir laiku, Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti pats arba per įgaliotą atstovą Pardavėjo nurodytoje vietoje. Jeigu Pirkėjas nurodo kitą gavėją, Pirkėjas užtikrina, kad nurodytas gavėjas ar jo atstovas prekes atsiims Pardavėjo nurodytu metu ir nurodytoje vietoje.

9.9. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.

9.10. Pirkėjas privalo raštu informuoti Pardavėją apie nustatytus akivaizdžius Prekių kokybės (pakuotės pažeidimai, kiekio neatitikimas ir pan.) trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo Prekių perdavimo jam dienos (kitu atveju, praėjus nustatytam terminui, Pirkėjas neturės teisės pateikti Pardavėjui pretenzijų dėl akivaizdžių perduotų Prekių trūkumų). Minėtas punktas netaikomas tais atvejais, kai E-parduotuvėje aiškiai nurodyta, kad parduodamos Prekės yra su pažeista pakuote ir, atitinkamai, Prekės parduodamos už mažesnę kainą. Laikoma, kad užsakydamas tokias Prekes, Pirkėjas sutinka jas pirkti nurodytomis aplinkybėmis ir ateityje negali reikšti reikalavimų ar pretenzijų Pardavėjui dėl Prekių pakuotės pažeidimų ar trūkumų.

9.11. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.12. Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje nurodytų prekių spalva, forma, kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.

9.13. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui ar asmeniui, priėmusiam prekes Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu.

 1. SUTARTIES ATSISAKYMAS

10.1. Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi teisę, nenurodydamas priežasčių, atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės perdavimo (pristatymo) dienos. Tuo atveju, kai Sutartis apima ir yra sudaryta dėl keleto Prekių įsigijimo, kurios yra pristatomos Pirkėjui atskirai, teisė atsisakyti Sutarties baigiasi po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo dienos, kurią perduodama (pristatoma) paskutinė Prekė pagal Sutartį.

10.2 Norėdamas atsisakyti Sutarties, Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi pateikti Pardavėjui laisvos formos Prekių grąžinimo prašymą (Pirkėjas-Vartotojas gali pasinaudoti ir pavyzdine Sutarties atsisakymo forma, kuri yra pridedama prie šių Taisyklių kaip jų priedas Nr. 1. Naudoti šią formą neprivaloma) bei prie jo pridėti Prekių įsigijimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą. Pirkėjo, kuris yra Vartotojas, pranešimas apie Sutarties atsisakymą siunčiamas Pardavėjui el. p. info@violetaeshop.com. arba Pardavėjo Prekių pakavimo (siuntimo) punkto adresu MB „Violetaeshop“ Laisvės pr. 77-105, LT-06122 Vilnius.

10.3. Šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikęs Pardavėjui pranešimą apie Sutarties atsisakymą, Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, privalo savo sąskaita ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią pateikė Pardavėjui atitinkamą pranešimą, grąžinti Pardavėjui Prekę (jeigu ši jau buvo jam perduota) išsiųsdamas ją adresu MB „Violetaeshop“ Laisvės pr. 77-105, LT-06122 Vilnius.

10.4. Pardavėjas privalo grąžinti visus iš Pirkėjo, kuris yra Vartotojas, gautus mokėjimus, įskaitant Prekių pristatymo kainą jeigu ši buvo taikyta (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl Pirkėjo pasirinkto, kito nei įprastai pigiausio pristatymo būdo siūlomo E-parduotuvėje), nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią Pardavėjui buvo pranešta apie sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties. Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtą įmoką, naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį pradinėje mokėjimo operacijoje naudojo Pirkėjas, išskyrus atvejus kai Pirkėjas sutiks su kitu Pardavėjo pasiūlymu. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų (Prekės kainos ir (ar) pristatymo išlaidų) iki tol, kol Prekė nėra grąžinta Pardavėjui arba kol Pirkėjas nepateikia rašytinio įrodymo, patvirtinančio aplinkybę, kad Prekė yra Pardavėjui išsiųsta (atsižvelgiant į tai, kas įvyks ankščiau).

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

11.1. Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos ir (ar) atsisakoma Sutarties vadovaujantis taikytinais teisės aktais bei šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

11.2. Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.2.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);

11.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.2.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.2.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.2.5. pateiktas Prekės įsigijimo dokumentas;

11.2.6. negrąžinamos prekės, kurios buvo pirktos ne iš Pardavėjo arba kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos Prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba Prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

11.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame skyriuje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Pirkėjas yra atsakingas už Prekės vertę, sumažėjusią dėl veiksmų / veiksnių / aplinkybių, nebūtinų tam, kad būtų buvę galima nustatyti, koks yra Prekės pobūdis, savybės, komplektiškumas.

11.4. Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos pakeisti Prekę analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Preke išskyrus Prekes, numatytas šio skyriaus 11.8 punkte. Jeigu keičiant Prekę susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo atsiskaityti su Pardavėju pagal perskaičiuotas Prekių kainas. Pirkėjo reikalavimas pakeisti Prekę tenkinamas, jeigu yra tenkinamos visos šio skyriaus 11.2 punkte numatytos sąlygos ir nėra kitų Taisyklėse numatytų aplinkybių. Norėdamas pasinaudoti šia teise Pirkėjas turi pristatyti Prekę Pardavėjui šio skyriaus 10.3 punkte nurodytu būdu ir pateikti originalius Prekių įsigijimo dokumentus.

11.5. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų Prekių, Pardavėjas informuoja Pirkėją ir Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo atitinkamo pranešimo dienos, grąžinti Prekes Pardavėjui. Tokiu atveju taikomos aukščiau aptartos kokybiškų Prekių grąžinimo nuostatos.

11.6. Jeigu Prekė grąžinama, remiantis šių Taisyklių 10.1 – 11.3 punktuose nustatyta tvarka, arba pakeičiama kita Preke kaip numatyta šių Taisyklių 11.4 punkte, Pirkėjui tenka visos Prekių grąžinimo išlaidos. Kai Pardavėjui yra grąžinama nekokybiška Prekė, Prekių grąžinimo išlaidas Pirkėjui atlygina Pardavėjas.

11.7. Jeigu grąžinama Prekė su defektu, ją galima grąžinti šių Taisyklių šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikus Pardavėjui pranešimą apie Sutarties atsisakymą, Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, privalo savo sąskaita ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią pateikė Pardavėjui atitinkamą pranešimą, grąžinti Pardavėjui Prekę (jeigu ši jau buvo jam perduota) išsiųsdamas ją adresu MB „Violetaeshop“ Laisvės pr. 77-105, LT-06122 Vilnius, 10.3 punkte nurodytu būdu (su prierašu: „Prekės su defektu grąžinimas“). Privaloma grąžinti Prekę kartu su Prekių pristatymo metu gautu pirkimo kvitu ir pastebėtų trūkumų aprašymu, taip pat prašymu (galima pasinaudoti ir pavyzdine Sutarties atsisakymo forma (nurodant joje informaciją apie Prekės defektus), kuri yra pridedama prie šių Taisyklių kaip jų priedas Nr. 1).

11.8. Tuo atveju, jeigu Sutarties pagrindu įsigyjamos Prekės pagal CK 6.228 (10) 2 d. 5 p. taikytinų teisės aktų reikalavimus yra priskirtinos prekėms, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių. Pirkėjo, kuris yra Vartotojas, reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės Prekę analogiškomis Prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik gavus atskirą Pardavėjo sutikimą.

 1. PIRKĖJO DUOMENŲ APSAUGA IR PRIVATUMO POLITIKA

12.1 Pardavėjas rūpinasi Pirkėjo duomenų apsauga ir privatumu Pirkėjui naudojantis E-parduotuve.

12.2. Pardavėjo privatumo politika nurodyta www.violetaeshop.com.

12.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo dėl Prekių užsakymo ir Sutarties sudarymo pateikta Asmeninė informacija bus naudojama Prekių pirkimo-pardavimo sandorių E-parduotuvėje sudarymo ir vykdymo tikslais, vadovaujantis Privatumo politikos nuostatomis.

12.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo Asmeninė informacija būtų tvarkoma Prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo E-parduotuvėje (elektroninės prekybos) tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini Prekių užsakymui įvykdyti.

 1. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

13.1 Pardavėjas gali savo nuožiūra vykdyti įvairias akcijas, pritaikyti prekių nuolaidas, vykdyti kitas rinkodaros ir marketingo priemones. Pardavėjas turi teisę jas vienašališkai, be atskiro įspėjimo, bet kada atšaukti ir keisti nustatytas akcijas, nuolaidas ir kitas rinkodaros priemones. Pakeitimai ar panaikinimai galioja nuo jų atlikimo momento.

13.2. Kai Pirkėjas įsigijo prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikė nuolaidą ar dovaną, ar Pirkėjas atsiskaitė dovanų kortele, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma.

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

14.1 Pirkėjas privalo naudotis E-parduotuve tik teisėtais ir Taisyklių bei taikomų teisės aktų leidžiamais tikslais ir atsako už šio įsipareigojimo pažeidimus.

14.2 Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Pirkėjui naudojantis E-parduotuvėje pateikti duomenys yra teisingi, aktualūs ir tikslūs. Jeigu Pirkėjas nurodo neteisingus duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

14.3 Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir įsipareigoja jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Pardavėjas nėra atsakingas už padarinius, susidariusius dėl Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims.

14.4 Jeigu Pirkėjas nurodo savo duomenis trečiajam asmeniui, kuris pasinaudodamas šiais duomenimis naudojasi E-parduotuve, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir jam taikomos visos Pirkėjui taikomos teisės ir pareigos.

14.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.6 Jei Pardavėjo E-parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

14.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

14.8 Pardavėjas neatsako už pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1 Taisyklės ir pirkimo – pardavimo sutartis bei tarp Pirkėjo ir Pardavėjo susidarantys teisiniai santykiai yra reguliuojami taikomų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.

15.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra, vienašališkai, be papildomo įspėjimo pakeisti Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų patalpinimo E-parduotuvėje momento ir yra privalomi Pirkėjui, norinčiam naudotis E-parduotuve.

15.3. Informacija, kuri pateikiama Pardavėjo E-parduotuvės tinklalapyje, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

15.4. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

15.5 Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilus nesutarimams, jie yra sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15.6. Pirkėjas-vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl E-parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/ . Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.